گزارش تصويری
آیین گشایش دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

آیین گشایش دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر
1398/11/29

آیین گشایش دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

آیین گشایش دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر
1398/11/29